സമർപ്പിത പോളണ്ട് വാർസോ

ഫാസ്റ്റ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് സെർവറുകൾ പോളണ്ട് വാർസോ

PL-Intel Xeon E3 1245v5 3.9 GHz 4C/8T റാം 32GB 2x 2 TB SATA

฿ 2160 /മാസം
 • CPU: Intel Xeon E3 1245v5 3.9 GHz 4C/8T
 • റാം: 32 ജിബി
 • ഡിസ്ക്: 2 x 2 TB SATA RAID1
 • നെറ്റ്‌വർക്ക്: 350 Mbps, ട്രാഫിക് അൺലിമിറ്റഡ്
 • IP: 1 x IPv4

PL-Intel Xeon E3 1245v5 3.9 GHz 4C/8T റാം 32GB 2x 480 GB SSD

฿ 2236 /മാസം
 • സിപിയു: 4 കോർ/8 ത്രെഡുകൾ
 • റാം: 32 ജിബി
 • ഡിസ്ക്: 2x 480 GB SSD
 • നെറ്റ്‌വർക്ക്: 350 Mbps, ബാൻഡ്‌വിഡ്ത്ത് അൺലിമിറ്റഡ്
 • IP: 1 x IPv4

PL-Intel Xeon E3-1230v6 3.9 GHz 4C/8T റാം 16 GB 2x 2 TB SATA

฿ 2463 /മാസം
 • സിപിയു: 4 കോർ/8 ത്രെഡുകൾ
 • റാം: 16 ജിബി
 • ഡിസ്ക്: 2 TB HDD
 • നെറ്റ്‌വർക്ക്: 350 Mbps, ബാൻഡ്‌വിഡ്ത്ത് അൺലിമിറ്റഡ്
 • IP: 1 x IPv4

PL-Intel Xeon E3-1230v6 3.9 GHz 4C/8T റാം 16 GB 2x 450 GB NVMe

฿ 2539 /മാസം
 • സിപിയു: 4 കോർ/8 ത്രെഡുകൾ
 • റാം: 16 ജിബി
 • ഡിസ്ക്: 900 GB SSD
 • നെറ്റ്‌വർക്ക്: 350 Mbps, ബാൻഡ്‌വിഡ്ത്ത് അൺലിമിറ്റഡ്
 • IP: 1 x IPv4

PL-Intel Xeon E3-1230v6 3.9 GHz 4C/8T റാം 32 GB 2x 2 TB SATA

฿ 3069 /മാസം
 • CPU: Intel Xeon E3-1230v6 3.9 GHz 4C/8T
 • റാം: 32 ജിബി
 • ഡിസ്ക്: 2 TB SATA RAID1
 • നെറ്റ്‌വർക്ക്: 350 Mbps, ബാൻഡ്‌വിഡ്ത്ത് അൺലിമിറ്റഡ്
 • IP: 1 x IPv4

PL-Intel Xeon E3-1230v6 3.9 GHz 4C/8T റാം 32G GB 2x 450 GB NVMe

฿ 3145 /മാസം
 • സിപിയു: 4 കോർ/8 ത്രെഡുകൾ
 • റാം: 32 ജിബി
 • ഡിസ്ക്: 900 GB NVMe SSD
 • നെറ്റ്‌വർക്ക്: 350 Mbps, ട്രാഫിക് അൺലിമിറ്റഡ്
 • IP: 1 x IPv4

PL-Intel Xeon E3-1270v6 4.2 GHz 4C/8T റാം 32 GB 2x 2 TB SATA

฿ 3221 /മാസം
 • സിപിയു: 4 കോർ/8 ത്രെഡുകൾ
 • റാം: 32 ജിബി
 • ഡിസ്ക്: 2 x 2 TB SATA
 • നെറ്റ്‌വർക്ക്: 350 Mbps, ട്രാഫിക് അൺലിമിറ്റഡ്
 • IP: 1 x IPv4

PL-Intel Xeon E3-1270v6 4.2 GHz 4C/8T റാം 32 GB 2x 450 GB NVMe

฿ 3297 /മാസം
 • സിപിയു: 4 കോർ/8 ത്രെഡുകൾ
 • റാം: 32 ജിബി
 • ഡിസ്ക്: 2x 450 GB NVMe SSD
 • നെറ്റ്‌വർക്ക്: 350 Mbps, ബാൻഡ്‌വിഡ്ത്ത് അൺലിമിറ്റഡ്
 • IP: 1 x IPv4

PL-Intel Xeon E3-1270v6 4.2 GHz 4C/8T റാം 64 GB 2x 2 TB SATA

฿ 3827 /മാസം
 • സിപിയു: 4 കോർ/8 ത്രെഡുകൾ
 • റാം: 64 ജിബി
 • ഡിസ്ക്: 2 TB SATA RAID1
 • നെറ്റ്‌വർക്ക്: 350 Mbps, അൺലിമിറ്റഡ്/TB
 • IP: 1 x IPv4

PL-Intel Core i7-7700K 4.5 GHz 4C/8T റാം 32 GB 2x 450 GB NVMe

฿ 4131 /മാസം
 • സിപിയു: 4 കോർ/8 ത്രെഡുകൾ
 • റാം: 32 ജിബി
 • ഡിസ്ക്: 900 GB SSD (2x 450 GB NVMe RAID1)
 • നെറ്റ്‌വർക്ക്: 350 Mbps, ട്രാഫിക് അൺലിമിറ്റഡ്
 • IP: 1 x IPv4

PL-AMD Epyc 7351p 2.9 GHz 16C/32T റാം 128 GB 2x 512 GB NVMe

฿ 6328 /മാസം
 • സിപിയു: 16 കോർ/32 ത്രെഡുകൾ
 • റാം: 128 ജിബി
 • ഡിസ്ക്: 2x 512 GB NVMe RAID1
 • നെറ്റ്‌വർക്ക്: 350 Mbps, ട്രാഫിക് അൺലിമിറ്റഡ്
 • IP: 1 x IPv4

PL-AMD Epyc 7451 2.9 GHz 24C/48T റാം 128 GB 2x 4 TB SATA

฿ 10269 /മാസം
 • CPU: AMD Epyc 7451 2.9 GHz 24C/48T
 • റാം: 128 ജിബി
 • ഡിസ്ക്: 2x 4 TB SATA RAID1
 • നെറ്റ്‌വർക്ക്: 350 Mbps, പരിധിയില്ലാത്ത ട്രാഫിക്
 • IP: 1 x IPv4

PL-AMD Epyc 7451 2.9 GHz 24C/48T റാം 128 GB 2x 512 GB NVMe

฿ 10345 /മാസം
 • സിപിയു: 24 കോർ/48 ത്രെഡുകൾ
 • റാം: 128 ജിബി
 • ഡിസ്ക്: 2x 512 GB SSD
 • നെറ്റ്‌വർക്ക്: 350 Mbps, ട്രാഫിക് അൺലിമിറ്റഡ്
 • IP: 1 x IPv4

PL-AMD Epyc 7451 2.9 GHz 24C/48T റാം 256 GB 2x 512 GB NVMe

฿ 12770 /മാസം
 • സിപിയു: 24 കോർ/48 ത്രെഡുകൾ
 • റാം: 256 ജിബി
 • ഡിസ്ക്: 1 TB NVMe RAID1
 • നെറ്റ്‌വർക്ക്: 350 Mbps, ബാൻഡ്‌വിഡ്ത്ത് അൺലിമിറ്റഡ്
 • IP: 1 x IPv4

ഫാസ്റ്റ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് സെർവറുകൾ പോളണ്ട് വാർസോ

പോളണ്ടിൽ ഫാസ്റ്റ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് സെർവറുകൾ ലഭ്യമാണ്

ഞങ്ങളുടെ ഓരോ സെർവറിനും സൗജന്യ DDoS പരിരക്ഷ നൽകുന്നു.

123thaihost നിങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിനായി പ്രത്യേകമായി സമർപ്പിത പോളണ്ട് സെർവറുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് സമാഹരിച്ചിരിക്കുന്നു.

നിങ്ങൾ 123thaihost-ന്റെ സമർപ്പിത പോളണ്ട് സെർവറുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം റൂട്ട് സിസ്റ്റം നൽകും. ഓരോ ജർമ്മനി സെർവറുകളിലും, നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ റൂട്ട് (ലിനക്സ്) അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ (വിൻഡോസ്) പ്രത്യേകാവകാശങ്ങൾ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത സമർപ്പിത ഹാർഡ് ഡ്രൈവിലേക്ക് ആക്‌സസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതിനു പുറമേ, ഇത് ഗ്യാരണ്ടീഡ് മെയിൻ മെമ്മറിയിലേക്കും സിപിയു കോർ റിസോഴ്‌സുകളിലേക്കും ആക്‌സസ് നൽകുന്നു. SATA അല്ലെങ്കിൽ SSD ഹാർഡ് ഡ്രൈവുകൾക്ക് നൽകാൻ കഴിയുന്ന പരമാവധി i/o പ്രകടനം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പ് നൽകുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്.

ഓരോ സെർവറിനും ഞങ്ങളുടെ പ്രീമിയം ബാക്ക്‌ബോണിലേക്ക് സെക്കൻഡിൽ ഒരു ജിഗാബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജിഗാബിറ്റ് ട്രാഫിക് ഫ്ലാറ്റ് ഉണ്ട്.
123thaihost.com ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, മറ്റ് ദാതാക്കളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, നിങ്ങൾക്ക് പരിധികളില്ലാതെ പരിധിയില്ലാത്ത ട്രാഫിക്കും ഗ്യാരണ്ടീഡ് പീക്ക് ബാൻഡ്‌വിഡ്ത്തും ലഭിക്കും.

ml_INമലയാളം