Voorwaarden en AVG

Algemene voorwaarden voor hosting

Ook onderaan ons Bedrijf Privacy- en cookiesbeleid AVG-compatibel.

Herzieningsdatum: 28 januari 2019

Deze Hostingovereenkomst regelt uw aankoop en gebruik, op welke manier dan ook, van alle Websitehosting, VPS, Dedicated servers, Streamingfaciliteiten, Colocatie enzovoort die door u zijn besteld en door ons zijn geaccepteerd en beschrijft de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op een dergelijke aankoop en gebruik van de Diensten. U GAAT ERMEE AKKOORD GEBONDEN TE ZIJN AAN DE HIERIN BEVATTE ALGEMENE VOORWAARDEN. We behouden ons het recht voor om op elk moment en van tijd tot tijd naar eigen goeddunken de voorwaarden en bepalingen in deze Overeenkomst te wijzigen of aan te passen, en om te bepalen of en wanneer dergelijke wijzigingen van toepassing zijn op zowel bestaande als toekomstige klanten. We kunnen wijzigingen of aanpassingen aanbrengen in het beleid en de richtlijnen waarnaar wordt verwezen zonder u hiervan op de hoogte te stellen. Als u de Services blijft gebruiken na het plaatsen van wijzigingen of aanpassingen door ons, betekent dit dat u dergelijke wijzigingen of aanpassingen accepteert.

1. Betaling. Als tegenprestatie voor onze levering van de Hostingdiensten hieronder, stemt de Klant ermee in om ons de totale maandelijkse vergoeding te betalen op basis van de maandelijkse hostingdiensten en de geselecteerde voorwaarden.

2. Dienstverlening. We zullen de Klant de bestelde Services leveren die worden beschreven in de Hostingpakketfuncties elders in dit document. De klant begrijpt en stemt ermee in dat we de website uitsluitend zullen hosten en/of creëren in overeenstemming met de informatie die door de klant is verstrekt.

3. Rechten op de website en inhoud. Met uitzondering van Materialen en Achtergrondtechnologie van derden zoals uiteengezet in Sectie 4, is de Klant eigenaar van de Klantinhoud. "Klantinhoud" betekent alle inhoud of informatie (inclusief, maar niet beperkt tot tekst, muziek, geluid, foto's, video, grafische afbeeldingen, gegevens of software), in elk medium, door de klant aan ons verstrekt "Materialen van derden" betekent alle inhoud, software of ander computerprogrammeermateriaal dat eigendom is van een andere entiteit dan ons, en in licentie is gegeven door ons bedrijf of algemeen beschikbaar is voor het publiek, inclusief de klant, onder gepubliceerde licentievoorwaarden, en dat we zullen gebruiken om een Website.

4. Beperkte licentie voor de achtergrondtechnologie. "Achtergrondtechnologie" betekent computerprogrammeer-/formatteringscode of bedieningsinstructies die door of voor ons zijn ontwikkeld en die worden gebruikt om de website of een webserver in verband met een website te hosten of te bedienen. Achtergrondtechnologie omvat, maar is niet beperkt tot, alle bestanden die nodig zijn om formulieren, knoppen, selectievakjes en soortgelijke functies te maken en onderliggende technologie of componenten, zoals stijlbladen, animatiesjablonen, interfaceprogramma's die multimedia en andere programma's koppelen, aangepaste grafische manipulatie engines en menuhulpprogramma's, zowel in databasevorm als dynamisch aangestuurd. Achtergrondtechnologie omvat geen Klantinhoud. De klant mag geen achtergrondtechnologie dupliceren of distribueren aan derden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ons. Alle rechten op de Achtergrondtechnologie die hieronder niet uitdrukkelijk aan de Klant worden verleend, blijven door ons behouden. Zonder het voorgaande te beperken, stemt de Klant ermee in om geen enkele broncode van de Achtergrondtechnologie te reverse-engineeren, reverse-assembleren, decompileren of anderszins proberen af te leiden, behalve zoals toegestaan door de wet.

5. Beperkte licentie voor inhoud. De klant verleent ons hierbij het beperkte, niet-exclusieve recht en de licentie voor het kopiëren, distribueren, verzenden, weergeven, uitvoeren, maken van afgeleide werken van, wijzigen en anderszins gebruiken en exploiteren van de website, enige klantinhoud of klantmerken die hier aan ons zijn verstrekt onder, uitsluitend met het oog op het verlenen van onze Diensten onder deze Overeenkomst. Dergelijke beperkte rechten en licenties gelden niet voor andere materialen of voor enig ander doel en worden automatisch beëindigd bij beëindiging van deze Overeenkomst om welke reden dan ook.

6. Inhoudsnormen. De Klant stemt ermee in geen Klantinhoud te verstrekken, en we zullen de Klant niet opzettelijk inhoud verstrekken die (a) inbreuk maakt op de intellectuele eigendoms- of publiciteits-/privacyrechten van derden; (b) in strijd is met toepasselijke wet- of regelgeving; (c) lasterlijk, gewelddadig, duidelijk schadelijk of obsceen of pornografisch is of inbreuk maakt op de rechten van burgers; of (d) virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, annuleringsbots of andere computerprogrammeerroutines bevat die bedoeld zijn om systeem, gegevens of persoonlijke informatie te beschadigen of te verstoren. Als de Klant internationaal is, stemt de Klant ermee in alle toepasselijke lokale en nationale wetten na te leven. We behouden ons het recht voor om elk ander onderwerp te weigeren dat wij ongepast achten.

7. Ondersteuning. We stemmen ermee in om redelijke technische ondersteuning per e-mail aan de klant te bieden tijdens onze normale technische ondersteuningsuren. We zullen telefonische klantenondersteuning bieden als de klant telefonische ondersteuningstijd heeft gekocht.

8. Duur en beëindiging. (a) Deze Overeenkomst is van kracht vanaf de Ingangsdatum en wordt voortgezet tenzij deze wordt beëindigd; (b) We kunnen deze Overeenkomst beëindigen na een schriftelijke kennisgeving aan de Klant van drie (3) dagen als de Klant deze Overeenkomst wezenlijk schendt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het niet betalen, en er niet in slaagt om een dergelijke schending te herstellen gedurende een dergelijke periode van drie (3) dagen; en (c) bij de beëindiging van deze Overeenkomst, zal de Klant ons betalen voor alle Diensten die door ons voorafgaand aan de beëindiging aan de Klant zijn geleverd. Secties 2, 3, 4, 5, 9 en 11 blijven van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst.

9. Garantiedisclaimer. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Overeenkomst, worden de Services geleverd "zoals ze zijn" en we wijzen uitdrukkelijk alle garanties en voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet, impliciet of wettelijk, af, inclusief, maar niet beperkt tot, de impliciete garanties van titel, niet-inbreuk, handelsvermogen en geschiktheid voor een bepaald doel. Onderbreking van de service: u erkent en stemt ermee in dat we niet aansprakelijk zijn voor tijdelijke vertragingen, storingen of onderbrekingen van de services. Elke partij erkent dat zij deze Overeenkomst niet is aangegaan op basis van enige garantie of verklaring, behalve die welke hierin specifiek worden uiteengezet. Tenzij hierin of in een Verklaring een goedkeuringsproces is gespecificeerd, wordt alle Hosting die door ons aan een Klant wordt geleverd, geacht te zijn geaccepteerd bij levering.

10. Vrijwaring. (a) Vrijwaring van de klant. De klant zal ons en tegen elke claim, actie, rechtszaak of procedure van derden verdedigen die een schending van de convenanten in Sectie beweert. Behoudens Sectie 11, zal de Klant ons vrijwaren voor alle verliezen, schade, aansprakelijkheden en alle redelijke uitgaven en kosten die door ons worden gemaakt als gevolg van een dergelijke claim, actie, rechtszaak of procedure van een derde partij. (b) Wij. Vergoeding. We zullen de Klant verdedigen tegen elke claim, actie, rechtszaak of procedure van een derde partij waarin wordt beweerd dat de convenanten in Sectie 6 zijn geschonden. Behoudens Sectie 11 zullen wij de Klant schadeloosstellen voor alle verliezen, schade, aansprakelijkheden en alle redelijke onkosten en kosten die de Klant heeft gemaakt als gevolg van een dergelijke claim, actie, rechtszaak of procedure van een derde partij. (c) Mechanica van schadeloosstelling. De verplichtingen van de schadeloosstellende partij zijn afhankelijk van de voorwaarde dat de schadeloosstellende partij: (i) de schadeloosstellende partij onmiddellijk en schriftelijk op de hoogte stelt van elke claim, actie, rechtszaak of procedure waarvoor de schadeloosgestelde partij om schadevergoeding vraagt; (ii) het verlenen van zeggenschap over de verdediging en schikking aan de schadeloosstellende partij; en (iii) redelijkerwijs meewerken met de schadeloosstellende partij op kosten van de schadeloosstellende partij.

11. Beperking van aansprakelijkheid. Onze AANSPRAKELIJKHEID HIERONDER ZAL HET BEDRAG DAT DOOR DE KLANT AAN ONS IS BETAALD NIET OVERSCHRIJDEN TIJDENS DE PERIODE VAN EEN (1) MAAND VOORDAT DE ACTIE ONTSTAAN. WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR (A) VERLIES VAN GEBRUIK, VERLIES VAN GEGEVENS OF ONDERBREKING VAN ZAKEN OF (B) ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, GEVOLGSCHADE OF STRAFSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT WINSTVERLIES) , ONGEACHT DE VORM OF HANDELING, HETZIJ IN CONTRACT, ONRECHTMATIGHEID (INCLUSIEF NALATIGHEID), STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS ALS WIJ. WERD OP DE HOOGTE GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DE KLANT ERKENT DAT DEZE BEPERKINGEN EEN ESSENTIEEL ELEMENT VAN DEZE OVEREENKOMST ZIJN, EN INDIEN DERGELIJKE BEPERKINGEN ZIJN, ZULLEN WIJ DEZE OVEREENKOMST NIET AANSLUITEN.

12. Annuleren en terugbetalen. Je hebt maximaal 2 uur vanaf het moment van aankoop om alle artikelen die je niet langer wilt ontvangen te annuleren.
Annuleren is altijd mogelijk via je klantenpaneel, let op onderstaande extra voorwaarden als je je geld terug wilt.
U kunt de bestelling annuleren via uw klantenpaneel, klik op 'Services' onder 'Product / Service' klik op uw pakketnaam, klik in het volgende scherm op 'Annulering aanvragen' en beschrijf uw reden voor annulering.
Selecteer op 'Annuleringstype' Direct of einde van de factureringsperiode en klik ten slotte op 'Annulering aanvragen'
Als je bestelling al is verwerkt, krijg je het bedrag teruggestort minus instel- en verwerkingskosten.
De terugbetaling wordt op werkdagen binnen maximaal 48 uur verwerkt.
Let op: als uw account is geblokkeerd vanwege illegale of minderjarige activiteiten, heeft u GEEN recht op restitutie.

 

Ons bedrijf Privacy- en cookiebeleid Voldoet aan de AVG
Ons bedrijf maakt deel uit van de Our Company Group, die Our Company International en Our Company Direct omvat.
In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe onze organisatie de persoonlijke gegevens gebruikt die we van u verzamelen wanneer u onze website gebruikt.

Onderwerpen:

* Welke gegevens verzamelen we?
* Hoe verzamelen we uw gegevens?
* Hoe gaan we uw gegevens gebruiken?
* Hoe slaan wij uw gegevens op?
* Marketing
* Wat zijn uw gegevensbeschermingsrechten?
* Wat zijn cookies?
* Hoe gebruiken we cookies?
* Welke soorten cookies gebruiken we?
* Hoe u uw cookies beheert
* Privacybeleid van andere websites
* Wijzigingen in ons privacybeleid
* Hoe kunt u contact met ons opnemen?
* Hoe contact opnemen met de juiste autoriteiten?

# Welke gegevens verzamelen we?

Ons bedrijf verzamelt de volgende gegevens:
* Persoonlijke identificatiegegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer, enz.)

# Hoe verzamelen we uw gegevens?

U verstrekt ons bedrijf rechtstreeks de meeste gegevens die we verzamelen.
We verzamelen gegevens en verwerken gegevens wanneer u:
* Registreer online of plaats een bestelling voor een van onze producten of diensten.
* Vul vrijwillig een klantenonderzoek in of geef feedback op een van onze prikborden of via e-mail.
* Gebruik of bekijk onze website via de cookies van uw browser.
* ook gegevens verzamelen via Google Analytics

Ons bedrijf kan uw gegevens ook indirect ontvangen van de volgende bronnen:
* Google Analytics, Facebook, Twitter

# Hoe gaan we uw gegevens gebruiken?

Ons bedrijf verzamelt uw gegevens zodat we:
* Verwerk uw bestelling en beheer uw account.
* U e-mailen met speciale aanbiedingen voor andere producten en diensten waarvan wij denken dat u deze misschien ook leuk vindt.

Wanneer ons bedrijf uw bestelling verwerkt, kan het uw gegevens verzenden naar, en de resulterende informatie ook gebruiken van, kredietinformatiebureaus om frauduleuze aankopen te voorkomen.

# Hoe slaan we uw gegevens op?

Ons bedrijf slaat uw gegevens veilig op in het datacenter dat we gebruiken en alle communicatie maakt gebruik van een beveiligde SSL-verbinding.

Ons bedrijf bewaart uw gegevens gedurende de periode dat u klant bent. Na het verstrijken van deze termijn verwijderen wij uw gegevens binnen een week uit ons klantsysteem (WHMCS, DirectAdmin)

# Marketing

Ons bedrijf wil u graag informatie sturen over producten en diensten van ons waarvan wij denken dat u deze interessant vindt.
Als u heeft ingestemd met het ontvangen van marketing, kunt u zich op een later tijdstip altijd afmelden.
U hebt te allen tijde het recht om te voorkomen dat Ons Bedrijf contact met u opneemt voor marketingdoeleinden of om uw gegevens aan andere leden van de Ons Bedrijf-groep te geven.
Als u niet langer gecontacteerd wilt worden voor marketingdoeleinden, kunt u dat selecteren in uw klantenpaneel.

# Wat zijn uw gegevensbeschermingsrechten?

Ons bedrijf wil er zeker van zijn dat u volledig op de hoogte bent van al uw gegevensbeschermingsrechten.
Elke gebruiker heeft recht op het volgende:
* Het recht op toegang:
U hebt het recht om bij Ons Bedrijf kopieën van uw persoonsgegevens op te vragen. Voor deze service kunnen wij u een kleine vergoeding vragen.

* Het recht op rectificatie:
U hebt het recht om Ons Bedrijf te verzoeken alle informatie te corrigeren waarvan u denkt dat deze onjuist is. U hebt ook het recht om Ons Bedrijf te verzoeken de informatie aan te vullen waarvan u denkt dat deze onvolledig is.

* Het recht op gegevenswissing:
U hebt onder bepaalde voorwaarden het recht om Ons Bedrijf te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen.

* Het recht op beperking van de verwerking:
U hebt het recht om Ons Bedrijf te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde voorwaarden te beperken.

* Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking:
U hebt het recht om onder bepaalde voorwaarden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf.

* Het recht op gegevensoverdraagbaarheid:
U hebt het recht om ons bedrijf te verzoeken de gegevens die we hebben verzameld, onder bepaalde voorwaarden over te dragen aan een andere organisatie, of rechtstreeks aan u.

Als u een verzoek doet, hebben we een maand om op u te reageren. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via onze e-mailafdeling voor ondersteuning of het ticketsysteem.

# Koekjes

Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om standaard internetloggegevens en informatie over bezoekersgedrag te verzamelen.
Wanneer u onze websites bezoekt, kunnen we automatisch informatie van u verzamelen via cookies of vergelijkbare technologie

Ga voor meer informatie naar allaboutcookies.org

# Hoe gebruiken we cookies?

Ons bedrijf gebruikt cookies op verschillende manieren om uw ervaring op onze website te verbeteren, waaronder:

* U blijft ingelogd
* Begrijpen hoe u onze website gebruikt
*versoepeling van het bestelproces

# Welke soorten cookies gebruiken we?

Er zijn een aantal verschillende soorten cookies, maar onze website gebruikt:

* Functionaliteit – Ons bedrijf gebruikt deze cookies zodat we u herkennen op onze website en uw eerder geselecteerde voorkeuren onthouden. Deze kunnen de taal van uw voorkeur zijn en de locatie waarin u zich bevindt. Er wordt een mix van first-party en third-party cookies gebruikt.
* Adverteren – Ons bedrijf gebruikt deze cookies om informatie te verzamelen over uw bezoek aan onze website, de inhoud die u hebt bekeken, de links die u hebt gevolgd en informatie over uw browser, apparaat en uw IP-adres.
* Wij delen cookies nooit met andere bedrijven.

# Hoe cookies te beheren

U kunt uw browser zo instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, en de bovenstaande website vertelt u hoe u cookies uit uw browser kunt verwijderen. In enkele gevallen is het echter mogelijk dat sommige van onze websitefuncties daardoor niet werken.

# Privacybeleid van andere websites

De website van Ons Bedrijf bevat links naar andere websites. Ons privacybeleid is alleen van toepassing op onze website, dus als u op een link naar een andere website klikt, dient u hun privacybeleid te lezen.

# Wijzigingen in ons privacybeleid

Ons bedrijf houdt zijn privacybeleid regelmatig bij en plaatst eventuele updates op deze webpagina.
Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 28 januari 2019.

# Hoe kunt u contact met ons opnemen?
Als u vragen heeft over het privacybeleid van ons bedrijf, de gegevens die we over u hebben, of als u een van uw gegevensbeschermingsrechten wilt uitoefenen, neem dan gerust contact met ons op.
Neem dan contact met ons op via onze Support e-mailafdeling of ticketsysteem.

nl_NLNederlands